Automation
รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบอัตโนมัติต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
รวมถึงรับปรับปรุงเครื่องจักรและตู้ควบคุมไฟฟ้า